3363
days ago
Junior European Cup Athens 2015
Athens, Greece
# Nation Men Women All judokas
1 Albania 1 0 1
2 Argentina 0 6 6
3 Armenia 6 0 6
4 Austria 6 0 6
5 Belarus 3 0 3
6 Belgium 9 8 17
7 Bulgaria 8 4 12
8 Cyprus 10 2 12
9 Czech Republic 5 2 7
10 Estonia 4 0 4
11 France 10 0 10
12 Georgia 38 7 45
13 Germany 13 5 18
14 Great Britain 5 5 10
15 Greece 33 24 57
16 Ireland 1 2 3
17 Israel 0 5 5
18 Italy 1 3 4
19 Kyrgyzstan 7 0 7
20 Lithuania 2 0 2
21 Luxembourg 2 1 3
22 Montenegro 6 2 8
23 Poland 0 2 2
24 Portugal 3 2 5
25 Moldova 6 0 6
26 Romania 4 1 5
27 Russia 13 0 13
28 Serbia 3 0 3
29 Slovakia 1 1 2
30 Sweden 5 2 7
31 Tunisia 1 2 3
32 Turkmenistan 5 6 11
33 Turkey 18 17 35